• تولید گریتینگ به روش دستی
  • تولید گریتینگ به روش الکتروفورج

انواع گریتینگ شامل:

گریتینگ تسمه در تسمه ساده
گریتینگ تسمه مضرس در چهار پهلو تابیده
گریتینگ تسمه مضرس در میلگرد آجدار
گریتینگ تسمه مضرس در نیم تسمه
گریتینگ تسمه ساده در میلگرد آجدار
گریتینگ تسمه ساده در نیم تسمه